T.C.
ULUBEY KAYMAKAMLĞI
Malmüdürlüğü
 
 
 
MEVCUT DOLU KADRO DURUMU:
 
Müdürlüğümüzde 1 Malmüdürü Vekili, 7 V.H.K.İ 1  Hizmetli olmak üzere toplam 8 dolu kadro bulunmaktadır.
                   
YERLEŞİM DURUMU:
 
Malmüdürlüğümüz mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan Hükümet Konağının 1. katında Müdür odası, Gelir Servisi, Vezne Servisi, Muhasebe Servisi, Milli Emlak Servisi ve Bodrum katta 5 Adet Arşivden oluşan toplam yaklaşık 400,00 m2 kullanım alanında hizmet vermektedir.
 
KURUM ÇALIŞMA VE İŞ HACMİ:
 
Malmüdürlüğümüz Maliye Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı K.H.K.’de belirlenen ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü (Muhasebe Servisi), Gelir İdaresi Başkanlığı(Gelir Servisi), Milli Emlak Genel Müdürlüğü (Milli Emlak Servisi) ve Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü (Muhakemat Servisi) olmak üzere ana hizmet birimlerinin İlçe Teşkilatınca yürütülmesi gereken hizmetleri ve görevleri yerine getirmektedir.
 
 
1- MUHASEBE SERVİSİ                   :
 
 
MALİ DURUM                               : Müdürlüğümüzün 2016 / ARALIK ayı sonu itibariyle;                            
 
Bütçe Giderleri Toplamı                    : 23.166.509,47
 
Bütçe Gelirleri Tahakkuk Toplamı     : 28.141.153,58TL
 
Bütçe Gelirleri Tahsilat Toplamı        : 23.055.567,1TL
 
Tahsilat Oranı                                     : % 82
 
 
MUHASEBE HİZMETİ VERİLEN TAHAKKUK BİRİMİ:
 
            2017/Ocak ayı başı itibariyle Malmüdürlüğümüze bağlı 13 adet tahakkuk dairesi bulunmakta olup, 344 adet memur ve 3 adet sürekli işçi, 5 adet 4/C kapsamında işçi ve 2 adet sözleşmeli işçi olmak üzere toplam 354 adet personele  maaş ödenmektedir.
 
 
2- GELİR SERVİSİ                              :
 
 
MÜKELLEFİYET DURUMU                        : Müdürlüğümüzün.2016/ARALIK  ayı sonu itibarı ile;
 
1. Gelir Vergisi                                                   : 208
2. Kurumlar Vergisi                                            :  25
3. Katma Değer Vergisi                                      :  276
4. Gelir Vergisi (Stopaj)                                     :  247
5. Basit Usul Vergisi                                           :  301
6. Özel Tüketim Vergisi                                      :  1
7. Motorlu Taşıtlar Vergisi                                 :  4250
8. Potansiyel Mükellef                                        : -
9. GMSİ                                                             : 187
 
                                               TOPLAM:      +…5495……
                                                                                 adet mükellef bulunmaktadır.